بلبرینگ با چهار نقطه تماس

بلبرینگ با چهار نقطه تماس

بلبرینگ با چهار نقطه تماس

شیار ساچمه این نوع بلبرینگ ها که در حقیقت یک نوع بلبرینگ تک ردیفه تماس زاویه ای است به گونه ایست که بلبرینگ را قادر به تحمل بار محوری از دو طرف می سازد . فضای محوری مورد نیاز برای نصب این نوع بلبرینگ ها کمتر از فضای مورد نیاز برای نصب بلبرینگ های دو ردیفه است.زاویه تماس این نوع بلبرینگ  °35  بوده و حلقه داخلی آنها دو تکه است که در این امر امکان استفاده از تعداد ساچمه بیشتر و در نتیجه افزایش قدرت تحمل بار را فراهم آورده است.جهت جلوگیری از چرخش حلقه بیرونی در داخل محفظه  اندازه های بزرگ آنها را با دو جای خار تولید کرده اند ( پسوند N2  ) مقدار نا همراستایی مجاز در این برینگ ها بسیار محدود بوده ( به اندازه بلبرینگ های شیار عمیق ) و هر گونه ناهمراستایی منجربه افزایش صدای برینگ می شود. اگر این نوع بلبرینگ در یک کاربرد با برینگ شعاعی دیگر به گونه ای جفت شده  باشد که مثل یک بلبرینگ کف گرد باید عمل کند و نیز با لقی شعاعی در داخل محفظه نصب شده باشد هیچ گونه ناهمراستایی مجاز نیست . لقی داخلی آنها از نوع محوری است.پنجره ساچمه  آنها بیشتر برنجی بوده و بعضی از انواع آنها با پنجره ساچمه پلی آمیدی نیز تولید می شوند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :