بوشهای تبدیلی

بوش های تبدیلی

این بوشهای معمولا با مهر قفلی و سایر لوازم قفل کننده همراه هستند . بوش دارای شکاف بوده و سیب سطح بیرونی آن  1/12  است . از قطر داخلی  200 mm  با بالا . بوش دارای سوراخ و شیار لازم جهت عبور روغن است. این طراحی با  OH   مشخص می شود .

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :