رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه

رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه

 

رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه

طراحی این رولبرینگ ها به نحوی است که یکی از حلقه های داخلی یا بیرونی از یک یا دو طرف لبه نداشته و لذا رولبرینگ قابلیت تفکیک شدن دارد .این امر در مواردی نظیر جا زدن و در آوردن رولبرینگ ها بخصوص در نواردی که انطباق باید تداخلی باشد.موجب تسهیل کار می کند. این نوع برینگ ها ضمن قابلیت در تحمل بارهای سنگین قادر به چرخش  با بالا نیز هستند.در یک نوع از آنها که شماره آن با حرف NU  آغاز می شود,  حلقه پایینی بدون لبه و قابل تفکیک شدن است و در نوع دیگر  که با حرف  N  آغاز می شود حلقه بالایی بدون لبه است.در مواردی نظیر انبساط طولی شافت  در اثر حرارت ، امکان جابجایی حلقه ها در امتداد محوری از ایجاد تش جلوگیری می کند . در نوع دیگر که با NJ  شروع می شودحلقه داخلی در یک سمت دارای لبه است ، لذا امکان تغییر مکان محوری از یک سمت وجود دارد. در سری که با NUP   شروع می شوند ، حلقه پایینی در یک سمت لبه یکپارچه و در سمت دیگر لبه جدا شدنی دارد. این نوع طراحی باعث می شودکه نخست برینگ قابل تفکیک را به راحتی نصب نموده و سپس با گداشتن لبه شل در جلوی آن رولبرینگ را از دو طرف در امتداد محوری تثبیت کرد . می توان بجای لبه جدا شدنی از حلقه گوشه دار angle ring  که با  HU  مشخص می شود ، استفاده نمود. مقدار نا همراستایی مجاز در رولبرینگ  سری 3 , 2 , 10   و  4   چهار دقیقه  و در سریهای 22 و  33  سه دقیقه است.رولبرینگ های استوانه ای تا دمای  C°150 بدون تغییر بعد قابلیت کارکرد دارند.پنجره ساچمه آنها نیز در انواع پلی آمید، فولادی و برنجی بسته به هر سری اندازه تولید می شود.