رولبرینگ های مخروطی

رولبرینگ های مخروطی

 

رولبرینگ های مخروطی

این برینگ ها دارای شیار مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده و جزء غلتشی نیز در آنها به شکل مخروطی می باشند.این نوع طراحی , برینگ را برای تحمل بارهای مرکب ( شعاعی و محوری ) مناسب ساخه است.قدرت تحمل بار محوری به زائیه شیار حلقه بیرونی (a) بستگی دارد .رولبرینگ های مخروطی قابلیت تفکیک شدن داشته , حلقه داخلی به همراه قفسه و غلتک ها یک جز و حلقه بیرونی جزء ئوم را تشکیل می دهد.در انواع مختلف یک ردیفه , دو ردیفه ,  چهار ردیفه  در دو اندازه متریک و اینچی تولید می شوند.نوع مخصوص از این برینگ ها که به  TQ معروف است دارای طراحی مخصوص در لبه داخلی با غلتک هاست که عمل روانکاری را در آن محل تماس بهینه ساخته و نیز شیار غلتک ها بطور مخصوص جهت توزیع مناسب بار ساخته شده است.کاهش اصطکاک و افزایش تحمل بار از خصوصیا تاین نوع طراحی است.