رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه

رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه

 

رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه

این نوع رولبرینگ قادر به تحمل بار محوری از یک جهت است.تحت بار شعاعی یک بار محوری در برینگ تولید می شود که باید مهار شود, لذا معمولا در کاربرد ها از دو تا رولبرینگ مورد بحث استفاده می کنند.رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه در دو اندازه متریک و اینچی تولید می شوند. در اندازه اینچی , حلقه داخلی به همراه قفسه غلتک ها Conse یک شماره و حلقه بیرونی Cup دارای شماره دیگر است که یک رولبرینگ مخروطی کامل شامل هر دوی این شماره ها می شود که با یک "/" از هم جدا می شوند  نظیر :

K-11949 / K-11910

Conse         Cup

پیشوند K- علامت رولبرینگ مخروطی با ابعتد اینچی است.