مهره های قفلی

از مهره ها جهت تثبیت برینگ بر روی شافت و هم برای جا زدن و در آوردن آنها استفاده می شود.