location_on تهران خیابان ناظم الاطباء شمالی پاساژ تهران پلاك 146 local_phone 09128001450 | 021-33964617 | 021-66431768

بوشهای تبدیلی

بوش های تبدیلی

این بوشهای معمولا با مهر قفلی و سایر لوازم قفل کننده همراه هستند . بوش دارای شکاف بوده و سیب سطح بیرونی آن  1/12  است . از قطر داخلی  200 mm  با بالا . بوش دارای سوراخ و شیار لازم جهت عبور روغن است. این طراحی با  OH   مشخص می شود .