location_on تهران خیابان ناظم الاطباء شمالی پاساژ تهران پلاك 146 local_phone 09128001450 | 021-33964617 | 021-66431768

رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه

رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه

 

رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه

طراحی این رولبرینگ ها به نحوی است که یکی از حلقه های داخلی یا بیرونی از یک یا دو طرف لبه نداشته و لذا رولبرینگ قابلیت تفکیک شدن دارد .این امر در مواردی نظیر جا زدن و در آوردن رولبرینگ ها بخصوص در نواردی که انطباق باید تداخلی باشد.موجب تسهیل کار می کند. این نوع برینگ ها ضمن قابلیت در تحمل بارهای سنگین قادر به چرخش  با بالا نیز هستند.در یک نوع از آنها که شماره آن با حرف NU  آغاز می شود,  حلقه پایینی بدون لبه و قابل تفکیک شدن است و در نوع دیگر  که با حرف  N  آغاز می شود حلقه بالایی بدون لبه است.در مواردی نظیر انبساط طولی شافت  در اثر حرارت ، امکان جابجایی حلقه ها در امتداد محوری از ایجاد تش جلوگیری می کند . در نوع دیگر که با NJ  شروع می شودحلقه داخلی در یک سمت دارای لبه است ، لذا امکان تغییر مکان محوری از یک سمت وجود دارد. در سری که با NUP   شروع می شوند ، حلقه پایینی در یک سمت لبه یکپارچه و در سمت دیگر لبه جدا شدنی دارد. این نوع طراحی باعث می شودکه نخست برینگ قابل تفکیک را به راحتی نصب نموده و سپس با گداشتن لبه شل در جلوی آن رولبرینگ را از دو طرف در امتداد محوری تثبیت کرد . می توان بجای لبه جدا شدنی از حلقه گوشه دار angle ring  که با  HU  مشخص می شود ، استفاده نمود. مقدار نا همراستایی مجاز در رولبرینگ  سری 3 , 2 , 10   و  4   چهار دقیقه  و در سریهای 22 و  33  سه دقیقه است.رولبرینگ های استوانه ای تا دمای  C°150 بدون تغییر بعد قابلیت کارکرد دارند.پنجره ساچمه آنها نیز در انواع پلی آمید، فولادی و برنجی بسته به هر سری اندازه تولید می شود.